สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิและสูงกว่า โดยให้บริการผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนประมาณ 1,400 ราย/ปี
รับปรึกษาและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ และพัฒนาฐานข้อมูลความพิการแต่กำเนิดออนไลน์กับโรงพยาบาลในเครือข่ายและทั่วประเทศ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและตอบปัญหาความพิการแต่กำเนิดในเด็กระดับประเทศได้

ความเชี่ยวชาญ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราอุบัติการณ์/ ความชุกของความพิการแต่กำเนิด รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

สถานที่ให้บริการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น.

เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 61401

สถานที่ : คลินิกพันธุกรรม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

11

Action Plan

บทความตีพิมพ์เผยแพร่

11
11

บทความตีพิมพ์เผยแพร่

Last Update 4/1/2567