สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

            ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านจักษุวิทยา (Children Eyes Expertise Center) ให้บริการผู้ป่วยเด็กในระดับตติยภูมิและสูงกว่า รับส่งต่อผู้ป่วยโรคตาที่ซับซ้อนในเด็ก เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง ตาขี้เกียจ ตาแดง ตากุ้งยิง ท่อน้ำตาตัน หนังตาตก ตาเขตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน และโรคจอประสาทตาผิดปกติ เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ

โรคตาทั่วไปในเด็ก เช่น ต้อกระจก สายตาผิดปกติ ตากุ้งยิง ตาแดง มะเร็งจอประสาทตา

โรคกล้ามเนื้อตาผิดปกติ (Extraocular muscle) เช่น ตาเข ตาเหล่ ตาขี้เกียจ

โรคจอประสาทตาผิดปกติ (Vitreous and Retina) เช่น จอประสาทตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด โรคจอประสาทตาผิดปกติทางพันธุกรรม

โรคความผิดปกติทางเบ้าตาและเปลือกตา (Oculoplastic) เช่น โรคท่อน้ำตาตัน หนังตาตก

โรคต้อหิน (Glaucoma) เช่น โรคต้อหินแต่กำเนิด

ศักยภาพ

สถานที่บริการ - ติดต่อ

ในวันเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ให้บริการ : แผนกจักษุวิทยา ชั้น 12A  ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 61310, 61311

ผลงานระดับประเทศ

 • ริเริ่มโครงการเด็กไทยสายตาดี และร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 • เข้าร่วมโครงการสำรวจตาบอด ครั้งที่ 5
 • เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องมะเร็งจอประสาทตาเด็กระดับโลก
 • เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องตาเขตาเหล่ ระดับชาติ
 • เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องจอประสาทตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด ระดับชาติ
 • International publication (5 ปีที่ผ่านมา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

11

พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร

ความเชี่ยวชาญ  :  จักษุวิทยา สาขาจอตาและน้ำวุ้นตา

วุฒิการศึกษา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานคร

อนุสาขา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • จักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
 • จักษุวิทยา สาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Fellowship training) โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

Sumalin Trichaiyaporn

Sumalin  Trichaiyaporn

Clinical interests  : Pediatric Retina, Vitreoretinal surgery, Pediatric Ophthalmology

Medical Degree (M.D.)

 • Doctor of Medicine, Rajavithi hospital Faculty of Medicine, Rangsit University, Bangkok

Resident/Fellowship

 • Ophthalmology, Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital, Nakhonpathom
 • Retina and Vitreous Fellowship, Rajavithi Hospital, Bangkok
 • Pediatric Retina Fellowship, Ophthalmology Department, Queen Sirikit National Institute of Child Health (Children Hospital), Bangkok
11

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ความเชี่ยวชาญ  :  จักษุวิทยาเด็กและตาเข จักษุพันธุศาสตร์

วุฒิการศึกษา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

อนุสาขา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรต่างประเทศ

 • จักษุวิทยาเด็กและตาเข  โรงพยาบาลวิลส์อาย เมืองเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จักษุพันธศาสตร์  โรงพยาบาลวิลส์อาย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nutsuchar Wangtiraumnuay

Clinical interests  :  Pediatric ophthalmology and strabismus, Ocular genetics

Medical Degree (M.D.)

 • Ramathibodi Hospital (First class honors), Mahidol University, Bangkok

Resident/Fellowship

 • Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok

Certificates

 • Pediatric Ophthalmology and strabismus fellowship, Wills Eye Hospital,Philadelphia, USA
 • Ocular genetics fellowship, Wills Eye Hospital, Philadelphia, USA

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ความเชี่ยวชาญ  :  จักษุวิทยาเด็กและตาเข

วุฒิการศึกษา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อนุสาขา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

Supawan Surukrattanasakul

Clinical interests  :  Pediatric ophthalmology and strabismus

Medical Degree (M.D.)

 • Doctor of Medicine (Second class honors), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok

Resident/Fellowship

 • Ophthalmology, Chulalongkorn hospital, Chulalongkorn University, Bangkok
 • Pediatric Ophthalmology and strabismus fellowship, Ramathibodi Hospital,Mahidol University, Bangkok
11

พญ.กรอบกาญจน์ วิชิตนาค

ความเชี่ยวชาญ  :  จักษุวิทยาเด็กและตาเข

วุฒิการศึกษา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

อนุสาขา (สถานศึกษา จังหวัด)

 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ปทุมธานี
 • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปทุมธานี

Grobgarn Wichitnark

Clinical interests  :  Pediatric ophthalmology and strabismus

Medical Degree (M.D.)

 • Doctor of Medicine (Second class honors), Faculty of Medicine,Thammasat University, Pathum Thani

Resident/Fellowship

 • Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathum Thani
 • Pediatric Ophthalmology and strabismus fellowship, Faculty of Medicine,Thammasat University, Pathum Thani

Last Update 25/12/2566