สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ดอบรม Service Innovation for Happy Organization “นวัตกรรมการบริการสู่องค์กรแบบมีความสุข” (รุ่นที่1)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ดอบรม Service Innovation for Happy Organization “นวัตกรรมการบริการสู่องค์กรแบบมีความสุข” (รุ่นที่1)

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรม Service Innovation for Happy Organization “นวัตกรรมการบริการสู่องค์กรแบบมีความสุข” (รุ่นที่1) ได้รับเกียรติจาก คุณรัชฎา อนันต์วรปัญญา รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ประธานเปิดงาน คุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ประธานโครงการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566