สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ต้อนรับเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ต้อนรับเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เข้าเยี่ยมสำรวจ การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ Program and Disease Specific Certification : PDSC ” การสวนหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับเยี่ยมสำรวจ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566