สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Training and Reference

  • เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานทั่วโลก ที่องค์กรวอยตาสากล เยอรมนี ไว้วางใจให้ร่วมจัดอบรมหลักสูตรผู้บำบัดวอยตา ตั้งแต่ปี 2556 โดยจัดอบรมมาแล้ว 5รุ่น มีผู้บำบัด 100 คน ผู้วินิจฉัย 50 คน ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ
  • เป็นหน่วยฝึกงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจากมาเลเซีย และ แพทย์ประจำบ้านของประเทศไทย
  • เป็นแหล่งฝึกงานของ นักศึกษา ด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และ กายอุปกรณ์