สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

มีการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะโรค ตาม COE เฉพาะด้านอย่างครบถ้วนและมีรูปแบบให้บริการอย่าง Premium ทุกสิทธิ การรักษาโดยคำนึงถึง Patient journey ที่ดี เช่น ระบบติดตามอาการ ระบบคิวเวลา ระบบ Confirm นัด ให้เป็น One stop service

การดำเนินงานที่สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว