สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Collaboration Network

  • เข้าร่วมโครงการ Thailand National CT Dose Registry ซึ่งเป็นเครือข่ายในการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีจากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ร่วมกับโรงพยาบาลลูกข่าย 9 แห่งไปยังแม่ข่ายสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) เริ่มต้นรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการสนับสนุนโปรแกรมรวบรวมปริมาณรังสี Radiometrics จาก ปส.
  • ร่วมกับคณะรังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการเป็นสถาบันร่วม (Affiliate) ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรังสีวิทยาในเด็ก เป็นปีที่ 6
  • เข้าร่วมแพทยสภาในการเป็นกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรังสีวิทยาในเด็ก
  • ร่วมกับบริษัท Perfect Medical ในการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทาง CT, MRI แบบ Outsourcing