สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Training and Reference

ผลงานวิชาการ

    • แพทย์ได้รับการศึกษาต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ, บุคลากรได้รับการอบรม หรือเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
    • เป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรังสีวิทยาในเด็ก เป็นปีที่ 6
    • มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยา บุคลากรและจิตอาสานักเรียนจากทางภายนอกสถาบันฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
    • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรังสีแพทย์ ส.เด็ก ในการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก
    • ปฎิบัติงานจิตอาสา ฝึกประสบการณ์และทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านรังสีวิทยา

กิจกรรมทางวิชาการ

11
11