สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Super-tertiary Care

มีการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคตาม COSE เฉพาะด้านอย่างครบถ้วน อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มเข้ารับบริการจนสิ้นสุดการรักษา แบบ  One stop service มี Patient journey mapping ที่ดี พร้อมการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัย

เอกสาร