สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยในเด็ก (General & Portable radiograph, US, Fluoroscope, CT, MRI) ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อตอบสนองการให้บริการในระดับปฐมภูมิ จนถึง ระดับตติยภูมิ หรือสูงกว่า ให้บริการการรักษาภาวะลำไส้กลืนกันในเด็ก ฝึกอบรมด้านรังสีเด็กแก่ นักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางรังสีเด็ก และสาขาต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

 • เป็นศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษทางรังสีเด็ก
 • การตรวจพิเศษด้วยวิธี Fluoroscopy
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography, US) Color Doppler US
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และMRI
 • สนับสนุนบริการแก่ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่าได้อย่างถูกต้อง
 • จัดการฝึกอบรมด้านรังสีเด็กแก่แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชกรรมกุมารศัลยกรรม แพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยาจากสถาบันต่างๆ ที่มาดูงานนักศึกษาแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ด้านรังสีเด็ก

เครื่องมือ

สถานที่บริการ - ติดต่อ

ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.

สถานที่- เบอร์ติดต่อ

 • กลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 1415 ต่อ 2220
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 1415 ต่อ 2321, 2322
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบต 1415 ต่อ 3325
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1415 ต่อ 61112

บุคลากรประจำศูนย์

แพทย์เฉพาะทางด้านสาขารังสีกุมารแพทย์
11

1. พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์

11

2. พญ.ปรางใส คุ้มสาธิต

11

3. พญ.ธนิฏฐา พฤกษหิรัญ

11

4.พญ.ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติกุล

11

5.พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

 • น.ส.อารีรัตน์ หล้าสิงห์
 • น.ส.ศรัญญา บุญเกิด
 • นายศุภกร ทองนิ่ม
 • น.ส.พิมพ์พันธ์ พุทธวงค์
 • น.ส.วนัชพร เผื่อแผ่

ภาพทีมบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
 2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
 3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
 4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 24/11/2566