สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก หัวข้อ “ตัวหนูปลอดภัย บ้านอบอุ่นใจ ไร้ความรุนแรง” (Peaceful Homes, Happy Hearts)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก หัวข้อ “ตัวหนูปลอดภัย บ้านอบอุ่นใจ ไร้ความรุนแรง” (Peaceful Homes, Happy Hearts)

ศูนย์พึ่งได้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก หัวข้อ “ตัวหนูปลอดภัย บ้านอบอุ่นใจ ไร้ความรุนแรง” (Peaceful Homes, Happy Hearts) ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทัศลาภา แดงสุวรรณรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวเปิดงาน แพทย์หญิงถิรพร ตั้งจิตติพร ประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรม OSCC Journey ณ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566