สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID)

การดูแลโรคอุบัติใหม่ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการจัดบริการและรับมือกับโรคอุบัติใหม่ มีการฉีดวัคซีนในโรงเรียน และการเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมถึงด้าน molecular genetic ที่พบในเชื้อ และ seroprevalence ในผู้ป่วยเด็ก ภูมิคุ้มกัน ของผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนรุนแรงร่วมกับภาคีเครือข่าย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแหล่งทุนสนับสนุนจากหลากหลายสถาบัน มีการพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยด้านไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก US CDC

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

           สถาบันสุขภาพเด็กผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยไปสู่การปรับ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแบบผู้ป่วยนอกแทนการนอนโรงพยาบาลหรือ รักษาแบบ home isolation และมีการการรักษาโควิด 19 แบบ OPSI แทนการทำ home isolation

11

> สแกน QR Code อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <

Last Update 17/10/2566