สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

โรคไข้เลือดออก จัดให้มีหอผู้ป่วยเฉพาะทางสำหรับโรคไข้เลือดออกโดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายแพทย์และพยาบาลสำหรับการดูแลไข้เลือดออกต่อเนื่องและเป็นเครือข่ายขององค์การอนามัยโลกในการให้คำปรึกษารวมถึงการศึกษาดูงานของนักศึกษาและแพทย์ต่างประเทศที่มาศึกษาที่ภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อน

11

Case Study

11

การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีประจำเดือน

โครงการอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 9 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

Last Update 17/10/2566