สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
11

การบริการและการรักษา

              การดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีการจัดให้มีการเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโดย gene expert ร่วมกับกองวัณโรค กรมควบคุมโรค และทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวัณโรคในโรงเรียนและวัณโรคในเด็ก

11

Research & Journal

11

Diagnostic Accuracy of Loop-Mediated Isothermal Amplification (TB-LAMP) for Tuberculosis in Children

11

การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง