สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
11

การบริการและการรักษา

              การให้บริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV มีการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมและจิตอาสาจากเครือข่ายต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปีและดูแลจนกระทั่งเข้าสู่การ transition เข้าสู่ adult care การดูแลเรื่องของการเปิดเผยภาวะการวินิจฉัยโรค diagnosis disclosure ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับ US CDC และโรงพยาบาลศิริราช การจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้ป่วยเด็กการติดตามเยี่ยมบ้าน การประสานงานให้เข้าสู่ระบบรักษาของผู้ปกครองเด็ก

11

Pediatric HIV Disclosure Manual

11

Benchmarking HIV ปี 2566 กับ THIP, Children Hospital LA and Siriraj Hospital (P.101 – 102, 105 – 106)