สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Collaboration Network

      เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อลดลง และจำนวนของกุมารศัลยแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำ Data center เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายโรคทั้งหมด ไว้เป็นฐานข้อมูล รวมถึงการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยเริ่มต้นจากโรค Gastroschisis ซึ่งเป็นโรคซับซ้อนยุ่งยากอันดับที่ 1 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดทำระบบการรับปรึกษาทางไกลเพื่อช่วยเหลือแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเครือข่ายอีกด้วย