สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Training and Reference

การเรียนการสอนและการฝึกอบรม

  • สอนนักศึกษาแพทย์จากสถาบันร่วมผลิตแพทย์-ม.รังสิต กรมการแพทย์
  • ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
  • ฝึกอบรมพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด
  • ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางศัลยศาสตร์
  • วิทยากรอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิด (PALS)