สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Policy Advocacy

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดมีแผนการพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบการให้บริการและสามารถขยายผล ถ่ายทอดทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ปีงบประมาณ 2569   จัดตั้ง Pediatric Minimal Invasive Surgery and Endoscopic Center ร่วมกับแผนกกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหาร เป็นศูนย์รักษาและส่งต่อผู้ป่วยกุมารศัลยศาสตร์ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาดังกล่าว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์, สาธารณสุขทุกระดับ 
  • ปีงบประมาณ 2570  จัดตั้ง Pediatric Liver Transplantation ร่วมกับ ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลราชวิถี