สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Research and Development

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโดยการผ่าตัดปิดผนังหน้าท้องแบบ เย็บถุงคลุมล้าไส้กับการใช้ Alexis wound retractor and protector ในการรักษาผู้ป่วย gastroschisis
เพื่อศึกษาการผ่าตัดปิดผนังหน้าท้องในผู้ป่วย gastroschisis ที่มีความซับซ้อน
เพื่อศึกษาความดันในช่องท้องของผู้ป่วย gastroschisis ก่อนและ หลังผ่าตัดปิดผนังหน้าท้อง และหาปัจจัยที่มีผลต่อความดันในช่องท้อง
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดอาจเกิดขึ้นและเพื่อให้สาย สวนหลอดเลือดดำส่วนกลางมีอายุการใช้งานได้นาน

การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรก เกิดที่มีภาวะผนังหน้าท้องบกพร่อง (Gastroschisis) แบบครบวงจรไร้รอยต่อ

จัดทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะผนังหน้าท้องบกพร่อง เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศัลยศาสตร์) 1415 ต่อ 5101,5102
เพื่อพัฒนาโปรแกรมและศึกษาผลการใช้โปรแกรมการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในทารกแรกเกิด (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) โดยศึกษาผลลัพธ์ต่อพยาบาล และต่อผู้ป่วยที่ใช้ โปรแกรม
เพื่อการใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CRBSI) ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ เพื่อลดอัตราการเกิด CLABSI และประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน NSICU

Last Update 16/11/2566