สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบประสาทในเด็ก อาทิเช่น โรคลมชักที่ดื้อยากันชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, เนื้องอกในสมอง, การติดเชื้อในสมอง เป็นต้น
 • การรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร มีการตรวจ Routine EEG,Continuous EEG monitoring, มีทีมสหวิชาชีพวางแผนการรักษาผู้ป่วยลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชักด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นรายกรณี
 • เปิดบริการ Epilepsy surgery clinic โดยกุมารแพทย์ระบบประสาทร่วมกับประสาทศัลยแพทย์ ให้การตรวจรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด มีการการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษา และการรักษาด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชัก

ความเชี่ยวชาญ

 • โรครักษาโรคทางระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก, โรคลมชักที่ดื้อยากันชัก
 • ตรวจรักษาการผ่าตัดโรคลมชักชนิดที่ดื้อยากันชัก
 • การรักษาด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชัก

ศักยภาพ

 • เครื่องตรวจการทำงานคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • เครื่องกระตุ้นการทำงานของไฟฟ้าสมอง
 • เครื่อง CT Scan, MRI

สถานที่บริการ - ติดต่อ

เปิดบริการ: ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 2510, 2521
คลินิกโรคสมอง
ให้บริการตรวจรักษา วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.
คลินิก Epilepsy Surgery Clinic
ให้บริการตรวจรักษา วันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ประสาทวิทยา (สามารถกดที่รูปเพื่อดูประวัติ)

11

แพทย์หญิงศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

11

นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

11

แพทย์หญิงรชต บุญกรองศักดิ์

11

แพทย์หญิงหนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช

ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทศัลยแพทย์ (สามารถกดที่รูปเพื่อดูประวัติ)

11

แพทย์หญิงนันทาศิริ วิทยนคร

11

นายแพทย์ปวีณ ธาดาดลทิพย์

11

พญ.ลิสา กิตติสังวรา

11

นายแพทย์ศิริชัย ปิยะชน

โครงการ ”หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ”

เป็นโครงการเพื่อระดมทุนทางสื่อออนไลน์ รับบริจาคเงินฝากเข้ากองทุนเด็กผู้ป่วยโรคทางสมอง (A-012) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่อยู่นอกเหนือสิทธิการรักษา ให้แก่เด็กโรคลมชักดื้อยาและครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเงิน ดังนี้

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองบนผิวสมองหรือบนเนื้อสมอง ได้แก่ ECOG, Grid, Stereo electroencephalography (SEEG) , Depth
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งการตรวจพิเศษเพื่อประกอบการรักษา เช่น ค่าตรวจ PET scan
 3. ค่าเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทคู่ที่ 10 (vagal nerve stimulation: VNS)

Last Update 03/11/2566