สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบประสาทในเด็ก อาทิเช่น โรคลมชักที่ดื้อยากันชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, เนื้องอกในสมอง, การติดเชื้อในสมอง เป็นต้น
 • การรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร มีการตรวจ Routine EEG,Continuous EEG monitoring, มีทีมสหวิชาชีพวางแผนการรักษาผู้ป่วยลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชักด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นรายกรณี
 • เปิดบริการ Surgery Epilepsy Clinic โดยกุมารแพทย์ระบบประสาทร่วมกับประสาทศัลยแพทย์ ให้การตรวจรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด มีการการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษา และการรักษาด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชัก

ความเชี่ยวชาญ

 • โรครักษาโรคทางระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก, โรคลมชักที่ดื้อยากันชัก
 • ตรวจรักษาการผ่าตัดโรคลมชักชนิดที่ดื้อยากันชัก
 • การรักษาด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองด้วยการใช้ยากันชัก

ศักยภาพ

 • เครื่องตรวจการทำงานคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • เครื่องกระตุ้นการทำงานของไฟฟ้าสมอง
 • เครื่อง CT Scan, MRI

สถานที่บริการ - ติดต่อ

เปิดบริการ: ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 2510, 2521
คลินิกโรคสมอง
ให้บริการตรวจรักษา วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.
คลินิก Epilepsy Surgery Clinic
ให้บริการตรวจรักษา วันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ประสาทวิทยา (สามารถกดที่รูปเพื่อดูประวัติ)

แพทย์หญิงศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

แพทย์หญิงนันทาศิริ วิทยนคร

แพทย์หญิงรชต บุญกรองศักดิ์

แพทย์หญิงหนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช

นายแพทย์ศิริชัย ปิยะชน

โครงการ ”หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ”

เป็นโครงการเพื่อระดมทุนทางสื่อออนไลน์ รับบริจาคเงินฝากเข้ากองทุนเด็กผู้ป่วยโรคทางสมอง (A-012) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่อยู่นอกเหนือสิทธิการรักษา ให้แก่เด็กโรคลมชักดื้อยาและครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเงิน ดังนี้

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองบนผิวสมองหรือบนเนื้อสมอง ได้แก่ ECOG, Grid, Stereo electroencephalography (SEEG) , Depth
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งการตรวจพิเศษเพื่อประกอบการรักษา เช่น ค่าตรวจ PET scan
 3. ค่าเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทคู่ที่ 10 (vagal nerve stimulation: VNS)

Last Update 03/11/2566