สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กำหนดพื้นที่จอดรถเฉพาะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ใหม่)

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กำหนดพื้นที่จอดรถเฉพาะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ใหม่)

ประกาศ… สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

กำหนดพื้นที่จอดรถเฉพาะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ใหม่) ดังนี้

ชั้น 1A – 5A สำหรับผู้ป่วย / ผู้มารับบริการ เท่านั้น
ชั้น 6 – 8 สำหรับบุคลากรสถาบันฯ เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป