สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Training and Reference

มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเผยแพร่ความรู้และให้การฝึกอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพ ในโครงการประชุมวิชาการประจำปี รวมไปถึงฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเด็ก มีการรับดูงานทั้งจากในและนอกประเทศ เป็นศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์