สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Super-tertiary Care

บริการด้านทันตกรรมมีการให้บริการรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนจนการรักษาเสร็จสมบูรณ์ การรักษามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมีศักยภาพในการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน และการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รวมไปถึงให้บริการด้วยการปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยา General anesthesia และ moderate sedation อย่างน้อย 20 รายต่อปี หรือ มีการให้บริการ General anesthesia และ moderate sedation อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน