สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

             หน่วยทารกฯ ส เด็ก กรมการแพทย์ได้นำเสนอนโยบาย Reimbursement ในกลุ่มโรคสำคัญของทารก เช่น PPHN, preterm กับทีมสำนักปลัดกระทรวง กองเศรษฐกิจ และกรรมการ สปสช จนได้รับความเห็นชอบอนุมัติออกเป็น Policy ของการเบิกจ่ายการใช้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่สูงและมีราคาแพง ในปี 2566 เช่น ก๊าซไนตริกออกไซด์ รพ ทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มมากขึ้นกับค่าใช้จ่ายในการดูแลทารก และกำลังนำเสนอการเพิ่มค่า Reimbursement ของค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา ทารกน้ำหนักตัวน้อยมาก (<1,000 กรัม) และน้อยกว่า 1,500 กรัม แก่สปสช. ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุยชนคุ้มครองสิทธิเด็ก นำเสนอผ่านผู้ทรงคุณวุฒิไปยังคณะกรรมการ และสำนักเลขาฯรัฐมนตรีต่อไปในปี 66-67

  • ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ด้านการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย การดูแลป้องกันและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด ให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย

Last Update 10/10/2566