สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

             มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในระดับตั้งแต่ ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลหลักสูตร 4 เดือน กุมารแพทย์หลักสูตร 3 ปี แพทย์ Fellows หลักสูตร 2 ปี หลายหลักสูตรต่อเนื่องทุกปี หน่วยทารกแรกเกิด สถาบันฯเด็ก เป็นศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์ เช่น แนวทางการดูแลบริหารจัดการเพื่อลดการติดเชื้อในลำไส้ของทารกแรกเกิด (Necrotizing Enterocolitis(NEC)) ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางล่าสุดในงานวิชาการประจำปี 2566 

แนวทางการรับสมัครฝึกอบรม
  • เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการแพทย์ระดับหลังปริญญา
  • Necrotizing Enterocolitis(NEC)

Last Update 10/10/2566