สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

             มีการทำงานผ่านเครือข่าย Service Plan ทารกแรกเกิด กับทุก รพ ใน ทุกเขตสุขภาพบริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวทางดูแลทารกในโรคสำคัญและ การกู้ชีพทารกแนวใหม่ นำองค์ความรู้กระจายสู่ทุกจังหวัดเพื่อไปปรับใช้ทั่วประเทศ

ข้อมูลทรัพยากรการดูแลรักษาทารกแรกเกิด  (Resource Mapping)

ข้อมูลทรัพยากรการดูแลรักษาทารกแรกเกิด

Last Update 10/10/2566