สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

             มีงานวิจัย/การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถนำมาสู่องค์ความรู้/ข้อมูลสนับสนุนเชิงนโยบาย/และเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนำไปใช้ในระดับประเทศ

  • ในช่วงการระบาดเชื้อโควิด มีการคิดและวางแนวทางมาตรฐานของการดูแลทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อหรือสงสัย Covid-19 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยมากกว่า 20 Version และเป็นโมเดลเกิดการนำไปใช้ใน รพ นอกกรมการแพทย์ เช่น รพ ศูนย์ขอนแก่น รพ อุตรดิตถ์ เป็นต้น
  • มีการทำร่วมมือทางวิชาการ วิจัย กับเครือข่าย NeOBS กับ 11 ประเทศทั่วโลกใน 18 Sites หน่วยทารกฯ สถาบันเด็กฯ เป็น1/18 Sites ผลงานวิชาการ วิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ เช่น วารสาร LANCET เป็นต้น
  • มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิตตีพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีร่วมกับนานาชาติ เป็นแหล่งข้อมูล Multicenter researchesนำไปใช้อ้างอิงในระดับประเทศและนานาชาติ

Research

มีการทำร่วมมือทางวิชาการ วิจัย กับเครือข่าย NeOBS กับ 11 ประเทศทั่วโลกใน 18 Sites หน่วยทารกฯ สถาบันเด็กฯ เป็น1/18 Sites ผลงานวิชาการ วิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ เช่น วารสาร LANCET เป็นต้น, มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิตตีพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีร่วมกับนานาชาติ เป็นแหล่งข้อมูล Multicenter researchesนำไปใช้อ้างอิงในระดับประเทศและนานาชาติ

Innovation

จมูกน้องสวยด้วยมือเรา ( wonder nose )

Model Development

Last Update 11/10/2566