สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บริการการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง

บริการของเรา > ศูนย์ความเป็นเลิศ > ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด > บริการการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง

          ให้การบริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดระดับตติยภูมิและสูงกว่า โดยเฉพาะทารกภาวะวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  รวมถึงเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilation),  Nitric oxide (iNO), ทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้การรักษาแบบ Therapeutic Hypothermia(Cooling)

  • Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN): แนวทางการรักษา ข้อบ่งชี้การใช้ iNO Clinical Tracer, Benchmarking
  • มีการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคตาม COE เฉพาะด้านอย่างครบถ้วนให้มี Patient journey ที่ดี เช่น ทารกกลุ่ม Preterm, Preterm Corner and Guidelines
  • มีการจัดตั้งธนาคารนมแม่เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ให้บริการสนับสนุนการได้รับนมแม่ของทารกป่วย

เครื่องจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์

เครื่อง Cooling

ภาพคลื่นสมอง

Mothers' Milk Bank

เบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อของ ธนาคารนมแม่ 066-121-7747

Last Update 27/10/2566