สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,163,322 บาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,163,322 บาท

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,163,322 บาท
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566