สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันคลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ แบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 5

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันคลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ แบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 5

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมวันคลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 5
ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน
แพทย์หญิงปิยะรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ กล่าวรายงาน
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเสวนา เรื่อง “กว่าจะถึงวันยิ้มสวยเสียงใส” และมอบเกียรติบัตร
มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน สานฝันรอยยิ้ม”
และประกวดเรียงความหัวข้อ “ฉันกับโรงพยาบาลเด็ก” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 25 สิงหาคม 2566