สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Pediatric Cardiology Interhospital Conference “

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Pediatric Cardiology Interhospital Conference “

ศูนย์ย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ในหัวข้อ “Pediatric Cardiology Interhospital Conference “ ณ ห้องประชุมสยามฯ 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566