สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > “นำบุญสู่ลูกน้อย”

กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคองและงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “นำบุญสู่ลูกน้อย” โดยมีบุคลากรสถาบันฯ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารีวันที่ 22 สิงหาคม 2566