สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ “Emergency Management in Pediatrics Case-Based Approach”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ “Emergency Management in Pediatrics Case-Based Approach”

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์

“Emergency Management in Pediatrics Case-Based Approach” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ได้รับเกียรติจากผศ.(พิเศษ) แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลที่ทำงานด้านโรคเด็กจากทั่วประเทศ อบรมผ่าน Onsite และ Online

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566