สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ Precision Medicine in Child Psychiatry- The Science Behind the Art of PersonalizedMental Health Care for Young people

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ Precision Medicine in Child Psychiatry- The Science Behind the Art of PersonalizedMental Health Care for Young people

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24

Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในหัวข้อ

Precision Medicine in Child Psychiatry- The Science Behind the Art of PersonalizedMental Health Care for Young people

ณ ห้องประชุมอาคารสยาม 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2566