สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นพ. อัครฐาน จิตนุยานนท์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ของทั้งสองสถาบัน รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ผ่านการต่ออายุการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ครั้งที่ 3

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2566