สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ นิรามิษ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ผ่านการต่ออายุการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ครั้งที่ 3 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2566