สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 7- 28 สิงหาคม 2566 โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ On Site โดยผศ.(พิเศษ) แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวเปิดงาน คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 7 สิงหาคม 2566