สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อผู้รับบริการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จึงเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกและบริการผ่าตัด ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ตามปกติ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อผู้รับบริการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จึงเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกและบริการผ่าตัด ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ตามปกติ