สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2566 โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ On Site

ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านนมแม่ จากทั่วประเทศ จำนวน 180 คน

โดยมีนายแพทย์วรการ พรหมพันธ์ุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน

นายแพทย์สมมนตร์ จินดากุล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ร่วมในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566