สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วยร่วมเยี่ยมเสริมพลังในโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเด็กและทารกป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภายใต้ความร่วมมือ MOU (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลนครพิงค์)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วยร่วมเยี่ยมเสริมพลังในโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเด็กและทารกป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภายใต้ความร่วมมือ MOU (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลนครพิงค์)

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดย ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ศ.คลินิก อุไรวรรณ โชติเกียรติ พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ และคณะ

ร่วมเยี่ยมเสริมพลังในโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเด็กและทารกป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภายใต้ความร่วมมือ MOU (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลนครพิงค์)

ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566