สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นศูนย์กลางการดูแลทารกแรกเกิด ดูแลผู้ป่วยที่คลอดจากโรงพยาบาลราชวิถีและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นศูนย์กลางการดูแลทารกแรกเกิด ดูแลผู้ป่วยที่คลอดจากโรงพยาบาลราชวิถีและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ

หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นศูนย์กลางการดูแลทารกแรกเกิด ดูแลผู้ป่วยที่คลอดจากโรงพยาบาลราชวิถีและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ

เนื่องด้วยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ทางสถาบันจำเป็นต้องปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ซึ่งใช้งานมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุงแล้วเสร็จ 12 เดือน

ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและได้เตรียมการแก้ไขปัญหา ขณะนี้ทางสถาบันฯกำลังดำเนินการเพิ่มศักยภาพจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดในสถาบันฯ จาก  38 เป็น 50 เตียงและได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางโรงพยาบาลราชวิถีและเครือข่ายของโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดจำนวน 46 และ 13 เตียงตามลำดับ โดยจัดระบบการดูแลและส่งต่อในเครือข่ายของโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการดูแลและรองรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด จนกว่าการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดจะแล้วเสร็จ เพื่อกลับมาใช้งานเต็มศักยภาพ
ได้เหมือนเดิม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
12 มิถุนายน 2566