สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การสัมมนาวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระยะ 5 ปี(พ.ศ 2566-2570)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > การสัมมนาวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระยะ 5 ปี(พ.ศ 2566-2570)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
และภาคีเครือข่าย ร่วมสัมมนาวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระยะ 5 ปี(พ.ศ 2566-2570)
โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
วันที่ 16 มีนาคม 2566