สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ด้านพัฒนาการเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ด้านพัฒนาการเด็ก

รศ.พิเศษ.แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ด้านพัฒนาการเด็ก โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะให้กับพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. คณะครูศูนย์เด็กปฐมวัย และให้บริการตรวจด้านพัฒนาการระดับตติยภูมิกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการที่เหมาะสม ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566