สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรม”ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกด้าน GREEN แก่บุคลากร”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรม”ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกด้าน GREEN แก่บุคลากร”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จัดอบรม”ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกด้าน GREEN แก่บุคลากร” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566