สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี2566

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี2566

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 10 ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาล จำนวน 111 คน จากเขตสุขภาพ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566