สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ส.เด็ก รับมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ส.เด็ก รับมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์

คุณผ่องศรี ตังทัตสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รับมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ มูลค่า 525,632 บาท เพื่อส่งมอบความห่วงใยในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยเด็กและเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจากคุณมธุวลี สถิตยุทธการ

ผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565