สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเครื่อง Airvo2

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วยผู้บริหาร

รับมอบเครื่อง Airvo2 จำนวน 2 เครื่อง ราคา 400,000 บาท จาก ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ

กรรมการโครงการ BBA Thammasat พร้อมด้วยนักศึกษาทีมผู้จัดคอนเสิร์ตการกุศล

BBA Charity Consert ครั้งที่ 14 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ( ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2565