สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

HA 6th Reaccreditation สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > HA 6th Reaccreditation สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน  HA 6th  Reaccreditation
จากคณะผู้เยี่ยมสำรวจ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565