สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จำนวน 200,000 บาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จำนวน 200,000 บาท

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จากบริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำนวน 200,000 บาท ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565