สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสถาบันฯ

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสถาบันฯ

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ

ดร.สุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ชั้น ๒๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

และผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

เครดิตภาพ : งานเวชนิทัศน์